Archiwum kategorii: Aktualności

image_pdfimage_print

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

WNIOSKI o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie tut. OPS w Krzykosach

TERMIN do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
  w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Termin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://ops.krzykosy.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole i/lub przedszkolu

INFORMACJA

Rodzice chcący uzyskać dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o składanie wniosków
(z pełną dokumentacją potwierdzającą dochód rodziny)

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Kryterium przyznania pomocy w formie
opłacenia 1 posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu
wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie
(świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu)

INFORMACJA

W dniu 2 maja 2022 roku (poniedziałek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
i Urząd Gminy w Krzykosach
będą nieczynne.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Informacja

W dniu 15 kwietnia 2022r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – REALIZACJA W 2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że
w roku 2022 zajmuje się realizacją zadania własnego o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach modułu 1 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży) oraz modułu 2 (przeznaczony dla osób dorosłych) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i modułu 2 w 2022 r. wyniesie ogółem 50 000,00 zł przy czym udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie 10 000,00 zł. + kwota dotacji celowej przyznanej Gminie przez Wojewodę wyniesie 40 000,00 zł.

Informacje szczegółowe można uzyskać osobiście w siedzibie OPS w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub telefonicznie: 61/2851535.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Program 'Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wójt Gminy Krzykosy Zarządzeniem Nr 213/2022 z dnia 2 marca 2022r. udzielił upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowań w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz udzielił pełnomocnictwa do dysponowania środkami pozabudżetowymi w ramach ww. Programu.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu wynosi 48.960,00 zł.

Zgłoszenia do ww. Programu są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach ul. Główna 37, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Warunkiem przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej;
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM;
 • klauzula informacyjna;

 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 61/28-515-35.

Pobierz:

 

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku ze zbliżającym się „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada na 2127 lutego 2022 roku informujemy Państwa, że w niżej podanych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im uprawnieniach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. przy ul. Sportowej 9c, tel. 693-022-366

 • 21 25 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS +  policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie przy ul. Centralnej 8, tel. 609-453-772

 • 21, 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka),


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Jesionowej 2a, tel. 500-581-969

 • 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Punkt Interwencji Kryzysowej w Boguszynie przy ul. Śremskiej 30, tel. 61-287-57-07

 • 24 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OIK).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głownej 37, tel. 61-285-15-35

 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Łąkowej 2, tel. 47-77-33-340

 • 22 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS w Krzykosach + policjant).


Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej 22

 • 21 27 lutego 2022 r. – kontakt całodobowy – nr tel. 47-77-33-211, 47-77-33-213,
 • 26, 27 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (policjant), nr tel. 609-802-866.

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że wnioski
dotyczące zakresu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
(w szczególności inwentarskich)

należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

do dnia 28.02.2022r., do godz. 16.00

 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane
w związku z zakończeniem prac komisji do spraw szacowania strat.

 

WÓJT GMINY

        (-) Andrzej Janicki

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Krzykosy, ul. Główna 37.

Czynny: w poniedziałek od 8.00-16.00; od wtorku do piątku od 7.00-15.00.

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach przystąpiło do złożenia wniosku o przekazanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Warunkiem przyznania pomocy w powyższej formie jest:

 1. spełnienie co najmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

(m.in. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności)

 

 1. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi netto:
 • 1707,20 zł dla osoby samotnej gospodarującej;
 • 1320,00 zł na osobę w rodzinie;

oraz

 1. otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
  do dnia 10 marca 2022r.

(kontakt tel. 61-28-515-35 i/lub w siedzibie OPS pod adresem: Krzykosy, ul. Główna 37)

 

Informacja dotycząca trwałości projektu

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

 1. w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez: 1)   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
– zajęcia logopedyczne,
– realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
– szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
– pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
– rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

– lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 1. w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– indywidualne wsparcie psychologiczne,

– mediacje rodzinne,

– poradnictwo prawne,

– asystent rodziny,

– usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

– specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– grupa samopomocy,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).

4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.

5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

– warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
– indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wójt Gminy Krzykosy w dniu 11 stycznia br. podpisał oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W ramach realizacji ww. Programu planuje się udzielenie wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Celem udzielonego wsparcia ma być odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.

Grupa docelowa – wsparciem zamierza się objąć 5 osób z terenu Gminy Krzykosy (1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godziny.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Ważne – w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia oraz procedurze wnioskowania pod nr telefonu 61/28-515-35 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka.

7 Stycznia 2022

W dniu 7 stycznia 2022r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach