RODO

image_pdfimage_print

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119.1) informuję :

 1. Administratorem danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy, tel. 61 285 15 35; e-mail: opskrzykosy@interia.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach można skontaktować się, e-mail: odo24@wp.pl, lub pisemnie na adres jw.
  z dopiskiem „IOD”.
 3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem oraz dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych,
  ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o pomocy osobom uprawnionym
  do alimentów, kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
 4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.
 5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14
  poz. 67).
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej, nie będą też wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119. 1 RODO).
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do udzielenia pomocy / przyznania świadczeń.
 11. Pana/Pani dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Reset czcionki
Zmień kolory