PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkanka Solca, Pani Helena Wiatr, dnia 22 maja 2024r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 27 maja br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

Pani Helena Wiatr, wychowała wspólnie z mężem 2 dzieci, ma 4 wnuków.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkanka Sulęcinka, Pani Bożena Małecka, dnia 8 maja 2024r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 15 maja br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

Pani Bożena Małecka, wychowała wspólnie z mężem 3 dzieci, ma 7 wnuków, 7 prawnuków i 2 praprawnuków.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

image_pdfimage_print

W dniu  2 maja 2024 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą nieczynne.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

image_pdfimage_print

W dniu  29 marca 2024 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz.12.00.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

PIĘKNY JUBILEUSZ – 96 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkaniec Solca, Pan Erazm Ginter, dnia 1 marca 2024r. obchodził piękny jubileusz 96-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 6 marca br. do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską, składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Spotkanie opłatkowe dla Osób z Niepełnosprawnością z terenu Gminy Krzykosy

image_pdfimage_print
Choinka ubrana przez uczestników ŚDS w Środzie Wlkp., biorących udział w Spotkaniu Opłatkowym.

W dniu 14 grudnia 2023 roku w Gościńcu „Kalinka” w Przymiarkach odbyło się Spotkanie Opłatkowe dla Osób z Niepełnosprawnością z terenu Gminy Krzykosy. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11:30 przygotowaniem ozdób choinkowych i wspólnym ubieraniem choinki, po czym  nastąpiła część oficjalna, w której przedstawiciele władz Gminy Krzykosy oraz Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach przywitali wszystkich obecnych na wspólnym Spotkaniu Opłatkowym, składając przepiękne życzenia świąteczno – noworoczne. W kolejnej części spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek przygotowanego przez Zespół „GAMA” pod kierownictwem Anny Becela, a także uczennicy kl. VIII Szkoły Podstawowej w Sulęcinku Natalii Przybył. Po koncercie wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy wigilijnej. Nieodzownym elementem Spotkania Opłatkowego było wręczenie przez Gwiazdora upominków świątecznych zaproszonym Gościom.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

image_pdfimage_print

W dniach  22 i 29 grudnia 2023 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz.12.00.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Wspólny posiłek

image_pdfimage_print

Dnia 15 listopada 2024 roku o godz. 17:00 w sali OSP w Murzynowie Leśnym odbyło się spotkanie przy wspólnym posiłku zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich  Murzynowo Leśne wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Krzykosach oraz Fundacją Biedronka.
Wszystkim przybyłym Gościom dziękujemy za udział i mile spędzony czas.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

image_pdfimage_print

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
  2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
  3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkaniec Murzynowa Leśnego, Pan Eugeniusz Juszczak, dnia 30 października 2023r. obchodził piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 31 października br. do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

Pan Eugeniusz Juszczak, wychował wspólnie z żoną 2 dzieci i ma 5 wnuków.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkanka Pięczkowa, Pani Leokadia Kamińska, dnia 22 października 2023r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 24 października br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

image_pdfimage_print

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, ogłasza nabór wniosków na
realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.

I. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

II. Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań w ramach Programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 505 mln zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych).

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

IV. Rodzaj zadań

1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami”:

   1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
   2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
   a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
   c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27  sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.    z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

V. Tryb przystąpienia do Programu

1. Gmina/powiat składa do właściwego wojewody wniosek w wersji elektronicznej utworzony w Generatorze Funduszu Solidarnościowego. Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl. Wniosek należy wypełnić, zapisać i złożyć w Generatorze Funduszu Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek”. W przypadkach uzasadnionych problemami technicznymi dopuszcza się możliwość składania wniosków za pomocą platformy e-PUAP.

2. Gmina/powiat zakłada swoje konto – jedno konto dla jednej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Instrukcją złożenia wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego – dostępną na wskazanej w ust. 1 stronie internetowej. Gmina/powiat ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie.

3. Gmina/powiat ma możliwość wydruku wniosku zapisanego w wersji roboczej.

4. Po uzupełnieniu formularza wniosku oraz dodaniu wszystkich wymaganych załączników, jego weryfikacji oraz wysłaniu przez gminę/powiat (za pomocą przycisku „złóż wniosek”) Generator Funduszu Solidarnościowego zapisuje wniosek w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożony wniosek automatycznie otrzymuje unikatowy numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z wojewodą.

5. Proces składania wniosków zawiera następujące etapy:
   1) wypełnienie wszystkich pól wniosku oraz dodanie wymaganych załączników;
   2) złożenie wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek”;
   3) zapisanie złożonego wniosku w formacie PDF wraz z załącznikami.

6. Po złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego konieczne jest złożenie przez gminę/powiat podpisanego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do Programu. Oświadczenie należy zeskanować i umieścić w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków z Funduszu we wnioskowanej wysokości.

VI. Kryteria i sposób oceny wniosków

1. Wojewoda dokonuje oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego planowanego wydatkowania środków publicznych. Ocena dokonywana jest za pomocą Generatora Funduszu Solidarnościowego.

2. Wojewoda dokonuje oceny wniosku z wykorzystaniem Karty oceny wniosku gminy/powiatu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 12 do Programu.

3. Kryteria oceny formalnej są następujące:

   1) wniosek jest kompletnie i prawidłowo wypełniony zgodnie z obowiązującym wzorem i został złożony w    terminie;
   2) wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki;
   3) oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego zostało podpisane przez    upoważnione osoby.

4. W przypadku wystąpienia braków lub błędów formalnych we wniosku wojewoda zwraca się do gminy/powiatu o dodatkowe wyjaśnienia lub skorygowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji aplikacyjnej. Zmianie/uzupełnieniu mogą podlegać tylko te elementy wniosku, o których zmianę lub uzupełnienie wystąpił wojewoda.

5. Określenie jednakowego dla wszystkich gmin/powiatów trybu dokonywania zmian i wyjaśnień dotyczących braków lub błędów formalnych we wniosku leży we właściwości wojewody.

6. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub błędów formalnych w poprawionym wniosku wojewoda nie wzywa ponownie gminy/powiatu do poprawienia wniosku. Wojewoda dokonuje oceny formalnej na podstawie dostarczonej dokumentacji.

7. W wyniku oceny formalnej wniosek może zostać:
   a) zakwalifikowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej;
   b) odrzucony – w przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej (jeżeli – po wezwaniu do ewentualnych wyjaśnień i poprawek – braki nie zostaną usunięte).

8. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające kryteria oceny formalnej.

9. Kryteria oceny merytorycznej są następujące:
   1) adekwatność wniosku w odniesieniu do celów Programu:
   a) usługi asystencji osobistej będą skierowane do osób będących adresatami Programu, określonych w części III ust. 2 Programu,
   b) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, określone w części III ust. 3 pkt 2 Programu, będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu,
   c) usługi asystencji osobistej świadczyć będą osoby, które spełniają warunki określone, w części IV ust. 4 Programu,
   d) usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym w zakresie określonym w części IV ust. 10 Programu;

2) potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych we wniosku:
   a) usługi asystencji osobistej poprawią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w ich środowisku, zwiększą możliwość zaspokajania ich potrzeb oraz włączą je w życie społeczne;
   3) zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje wniosek:
      a) powiązanie kosztów z celem Programu,
      b) prawidłowość sporządzenia kalkulacji wniosku na środki finansowe z Programu, w tym planowane źródła finansowania zadania;
   4) zdolność organizacyjna podmiotu oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań:
      a) gmina/powiat posiada odpowiednie zasoby kadrowe do realizacji zadań.

10. W przypadku wystąpienia braków lub błędów merytorycznych w ramach oceny merytorycznej wojewoda zwraca się do gminy/powiatu o dodatkowe wyjaśnienia lub skorygowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji aplikacyjnej. Zmianie/uzupełnieniu mogą podlegać tylko te elementy wniosku, o których zmianę lub uzupełnienie wystąpił wojewoda.

11. Określenie jednakowego dla wszystkich gmin/powiatów trybu dokonywania zmian i wyjaśnień dotyczących braków lub błędów merytorycznych w ramach oceny merytorycznej wniosku leży we właściwości wojewody.

12. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub błędów merytorycznych w ramach oceny merytorycznej w poprawionym wniosku wojewoda nie wzywa ponownie gminy/powiatu do poprawienia wniosku. Wojewoda dokonuje oceny merytorycznej na podstawie dostarczonej dokumentacji.

13. Wniosek zostaje odrzucony, jeżeli nie zostanie spełniony którykolwiek z kryteriów oceny merytorycznej. Wojewoda przesyła gminie/powiatowi informację wraz z uzasadnieniem o odrzuceniu wniosku z uwagi na brak spełnienia kryteriów oceny merytorycznej.

14. Wniosek uzyska pozytywną ocenę wojewody, jeżeli zostaną spełnione wszystkie kryteria oceny merytorycznej.

15. Wnioski ocenione pozytywnie trafiają na listę rekomendowanych wniosków wojewody.

16. Listy rekomendowanych wniosków wojewodów przekazywane są do Ministra, który tworzy zbiorczą listę rekomendowanych wniosków.

17. W przypadku odrzucenia przez wojewodę wniosku z uwagi na brak spełnienia kryteriów oceny merytorycznej gminie/powiatowi przysługuje, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem, prawo złożenia do Ministra umotywowanych zastrzeżeń do oceny dokonanej przez wojewodę. Minister po zapoznaniu się ze sprawą, mając na uwadze przesłane wyjaśnienia oraz dostępny budżet, podejmuje decyzję o odrzuceniu zastrzeżeń albo o ich uznaniu i umieszczeniu wniosku na
zbiorczej liście rekomendowanych wniosków. Oceny wniosku w takim przypadku dokonuje właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odpowiadająca za programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego. W przypadku umieszczenia wniosku w związku ze złożeniem zastrzeżeń na zbiorczej liście rekomendowanych wniosków, Minister zwraca się do wojewody o przekazanie zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków wraz z informacją dotyczącą środków finansowych z Programu, zawierających informacje o wnioskach, które uzyskały dofinansowanie.

VII. Warunki przekazania środków i ich maksymalna wysokość dla danego podmiotu

1. Przekazanie środków finansowych z Funduszu wojewodom odbędzie się na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawieranych pomiędzy Ministrem a wojewodami, których wzór stanowi załącznik nr 16 do Programu.

2. Wojewodowie przekazują środki z Funduszu gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawieranych pomiędzy wojewodami a gminami/powiatami, których wzór stanowi załącznik nr 17 do Programu.

3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

4. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

VIII. Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania będą realizowane od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określane w umowie zawartej pomiędzy wojewodą a gminą/powiatem.

3. Środki z Funduszu na realizacje zadań będą przekazywane zgodnie z zawartą umową, w układzie rocznym w określonych w harmonogramie transzach.

4. Środki z Funduszu na realizację zadań mogą być wykorzystywane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków lub na zasadzie zaliczki, tj. na sfinansowanie wydatków środkami z Funduszu, w sposób umożliwiający terminową realizację płatności za zrealizowane usługi asystencji osobistej.

IX. Terminy i miejsce składania wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 14 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.

X. Termin rozpatrzenia wniosków

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

image_pdfimage_print

Mieszkaniec Pięczkowa, Pan Stefan Robak, dnia 29 lipca 2023r. obchodził piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 31 lipca br. do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

Pan Stefan Robak, wychował wspólnie z żoną 2 dzieci i ma 3 wnuków.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

INFORMATOR Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową POWIAT ŚREDZKI

image_pdfimage_print

INFORMATOR

Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową

POWIAT ŚREDZKI

 

 

  Nazwa organizacji Adres Gmina Powiat Telefon kontaktowy E-mail Rodzaj udzielanego wsparcia
  Powiat ŚREDZKI
1.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Ul.Szkolna2

63-000 Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska Średzki  

519176311

61 285 86 32

61 2870640

pcprsrdawlkp@pro.onet.pl

oik@srodawlkp.epcpr.pl

Interwencja kryzysowa,

Mieszkania chronione

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne ,psychologiczne,

wsparcie rodzinne, psychologiczne,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ul. Lipowa 12
Mieszkania chronione Ul.Mała Klasztorna 3
2.       Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Ul. Sportowa 9c

63-000 Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska Średzki 61 285 35 80 ops@opssroda.pl pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

poradnictwo socjalne, rodzinne, zawodowe,

3.       Stowarzyszenie „ERIPIO” Ul. Sportowa 9c       63-000 Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska Średzki 61 285 35 80 ops@opssroda.pl Poradnictwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy ,
4.       Zespół Interdyscyplinarny Ul. Sportowa 9c            63-000 Środa Wielkopolska Środa Wielkopolska Średzki 693022366 zi.srodawlkp@02.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

5.       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Środa Wielkopolska Średzki 61 287 06 40 um@sroda.wlkp.pl Poradnictwo w zakresie instytucji zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego , prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

6.       Stowarzyszenie Pomocy ,,Krąg” Nowe Miasto nad Wartą Dębno 14

63-040 Nowe Miasto n/Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 506362373 stowarzyszenie.pomocy.krag@gmail.com Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych z terenu powiatu średzkiego- poradnictwo prawne            i socjalne, działania edukacyjno-informacyjne,
  Gmina Dominowo            
1. Ośrodek Pomocy Społecznej                   w Dominowie Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 61 285 1941 opsdominowo@wp.pl Poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, poradnictwo prawne,                        pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

 

  Zespół Interdyscyplinarny Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 61 285 1941 opsdominowo@wp.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

2. STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DOMINOWO,,BONA FIDES”

 

Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 612851941 bonafidesdomi@wp.pl Poradnictwo psychologiczne w ramach realizowanych projektów
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul.Centralna 8                 63-012 Dominowo Dominowo Średzki 612851941 opsdominowo@wp.pl prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

  Gmina Krzykosy            
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach Ul.Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy Średzki 612851535 opskrzykosy@interia.pl Poradnictwo psychologiczne w ramach realizowanych projektów, praca socjalna, poradnictwo prawne, pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

 

  Zespół Interdyscyplinarny Ul.Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy Średzki 612851535 opskrzykosy@interia.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul.Główna 37

63-024 Krzykosy

Krzykosy Średzki 6128 51514 krzykosy@wokiss.pl prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

 

 

 

 

  Gmina Nowe Miasto n/Wartą            
  Ośrodek Pomocy Społecznej                     w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 ops@gmina-nowe-miasto.pl pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, poradnictwo prawne,

  Zespół Interdyscyplinarny ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 zi.ops@gmina-nowe-miasto.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

  OPS-Punkt Interwencji Kryzysowej Boguszyn, ul. Śremska 30

63-040 Nowe Miasto n/Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-57-07 profilaktyka.ops@gmina-nowe-miasto.pl Specjalistyczne poradnictwo socjalne, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne dla dzieci i dorosłych
  OPS – Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Słoneczko” Boguszyn, ul. Śremska 30 Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-57-07 profilaktyka.ops@gmina-nowe-miasto.pl Wspieranie rodzin poprzez opiekę, wychowanie, pomoc w sytuacjach kryzysowych nad dziećmi
  Stowarzyszenie Pomocy „Płomień Nadziei” w Nowym Mieście nad Wartą ul. Jesionowa 2a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 ops@gmina-nowe-miasto.pl Pomoc terapeutyczna w zależności od realizowanych projektów, wsparcie rodzinne
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Jesionowa 2a,

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Nowe Miasto nad Wartą Średzki 61-287-41-61 ops@gmina-nowe-miasto.pl Poradnictwo w zakresie instytucji zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego ,prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

  Gmina Zaniemyśl            
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu  Łękno ul. Poznańska 12b

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857118 ops1990@tlen.pl pomoc finansowa

pomoc w formie asystenta rodziny

poradnictwo psychologiczne, praca socjalna, poradnictwo prawne,

  Zespół Interdyscyplinarny  Łękno ul. Poznańska 12b

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857118 ops1990@tlen.pl Poradnictwo socjalne, rodzinne

Diagnoza problemu przemocy , plan pomocy, Procedura „Niebieska karta”

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ul Średzka 9

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857580 kontakt@komisja.zaniemysl.pl ,prowadzenie postępowania w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

Procedura Niebieskiej Karty

 

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Zaniemyśl „WUCHTA WIARY” Ul. Sienkiewicza 3

63-020 Zaniemyśl

Zaniemyśl Średzki 612857118 Zimmer.wuchtawiary@zaniemysl.pl Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży w tym prowadzenie niepublicznego przedszkola
  MIEJSCA NOCLEGOWE            
  Dom dla Bezdomnych Kobiet przy Fundacji Na Rzecz Waloryzacji Miasta Śrem Ul.Józefa Dutkiewicza 8a 63-100 Śrem Śrem Śremski 50937177

 

biuro@fundacja.srem.info -zapewnia miejsce noclegowe po wcześniejszym uzgodnieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

Tel.605745546

  SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁAJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

           
  Centrum Interwencji Kryzysowej Poznań
ul. Dolne Chyby 10
62-081 Przeźmierowo
Poznań
ul. Dolne Chyby 10
62-081 Przeźmierowo
Poznań Poznań 61 814 17 17
61 814 22 71,
sekretariat@interia.pl Zapewnia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach 63-760 Zduny
ul. Strzelecka 10
Krotoszyn Krotoszyński tel. całodobowy: 602 384 357 sow@krotoszyn.pl(link wysyła e-mail) Zapewnia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
  Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Rydygiera 23
64-920 Piła
Piła Pilski  67 349 09 69 sowpila@interia.pl Zapewnia pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

 

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

 

INFORMATOR ,,Kocham – Nie Krzywdzę – To Mój Wybór”

image_pdfimage_print

,, Kocham – Nie Krzywdzę  – To Mój Wybór”

 Informator

o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty pomocy dla osób stosujących przemoc domową, a w szczególności  programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie średzkim

Nazwa instytucji Adres Telefon, fax, e-mail Realizowane usługi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Szkolna 2

63-000 Środa Wielkopolska

 

Tel., fax : 61 2870640

pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

-program  oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych zmierzających do zaprzestania przemocy   w rodzinie,

-informacje,

– poradnictwo rodzinne, prawne, socjalne

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lipowa 12

63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 2858632

Fax: 61 2870640

e-mail: pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

-pomoc psychologiczna, terapeutyczna,

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

Tel., fax: 61 2851941

e-mail:opsdominowo@wp.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

Zespół Interdyscyplinarny ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

Tel., fax: 61 2851941

e-mail:opsdominowo@wp.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                 w rodzinie  w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Centralna 8

63-012 Dominowo

Tel., fax: 61 2851941

e-mail:opsdominowo@wp.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Tel.,fax:61 2851535

email:opskrzykosy@interia.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

Zespół Interdyscyplinarny ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Tel.,fax:61 2851535

email:opskrzykosy@interia.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                 w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Główna 37

63-024 Krzykosy

Tel.:61 2851514

Fax:612851592

e-mail: krzykosy@wokiss.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Tel. 61 2874161

Fax: 61 2874584

e-mail: kierownik.ops@gmina-nowe-miasto.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

 

Zespół Interdyscyplinarny ul. Jesionowa 2a

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Tel. 61 2874161

Fax: 61 2874584

e-mail: ops16@o2.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                w rodzinie  ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Tel. 61 2874161

Fax: 61 2874584

e-mail: kierownik.ops@gmina-nowe-miasto.pl

– prowadzenie postępowań w stosunku do osób z problemem uzależnienia od alkoholu stosujących przemoc w rodzinie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Śremska 30

63-040 Boguszyn

Tel.61 2875707

Fax: 61 2874584

e-mail: ops@gmina-nowe-miasto.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9c

63-000 Środa Wielkopolska

Tel., fax: 61 2853580

e-mail: ops@opssroda.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

 

Zespół Interdyscyplinarny ul. Sportowa 9c

63-000 Środa Wielkopolska

Tel., fax: 61 2853580

e-mail: ops@opssroda.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc             w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Lipowa 12

63-000 Środa Wielkopolska

Tel. 61 2852218

Tel.,  fax : 61 2870640

pcprsrodawlkp@pro.onet.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
Ośrodek Pomocy Społecznej Łękno

Ul.Poznańska 12 b

Tel., fax.:61 2857118

e-mail:ops1990@tlen.pl

-informacje,

-poradnictwo rodzinne, socjalne,

Zespół Interdyscyplinarny ul. Poznańska 12B

Łękno

63-020 Zaniemyśl

Tel., fax :61 2857118

e-mail:ops1990@tlen.pl

– oddziaływania na osoby stosujące przemoc                      w rodzinie  w ramach procedury Niebieska Karta
Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych ul. Poznańska 28

63-020 Zaniemyśl

 

Tel.:61 2857580

Fax:61 2857474

e-mail:sekretariat@zaniemysl.pl

e-mail:maria_dudzinska@o2.pl

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby stosującej przemoc -uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

 

 

 

 

Reset czcionki
Zmień kolory