Stypendia i zasiłki szkolne

image_pdfimage_print

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
    w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, alkoholizm lub narkomania, ciężka lub długotrwała choroba, niepełnosprawność, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się ww. pomoc nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy tj. 600,00 zł.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych; klęska żywiołowa; pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. Powyższe wyszczególnienie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować, jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem
o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować, jako katalogu zamkniętego.

Zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Reset czcionki
Zmień kolory