Archiwum kategorii: Aktualności

image_pdfimage_print

W dniach 23 i 30 grudnia 2022 roku (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz.12.00.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

NABÓR WNIOSKÓW „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

WNIOSKI o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie tut. OPS w Krzykosach

TERMIN do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
  w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Termin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://ops.krzykosy.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole i/lub przedszkolu

INFORMACJA

Rodzice chcący uzyskać dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o składanie wniosków
(z pełną dokumentacją potwierdzającą dochód rodziny)

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Kryterium przyznania pomocy w formie
opłacenia 1 posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu
wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie
(świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu)

INFORMACJA

W dniu 2 maja 2022 roku (poniedziałek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
i Urząd Gminy w Krzykosach
będą nieczynne.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Informacja

W dniu 15 kwietnia 2022r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU – REALIZACJA W 2022r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że
w roku 2022 zajmuje się realizacją zadania własnego o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach modułu 1 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży) oraz modułu 2 (przeznaczony dla osób dorosłych) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i modułu 2 w 2022 r. wyniesie ogółem 50 000,00 zł przy czym udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie 10 000,00 zł. + kwota dotacji celowej przyznanej Gminie przez Wojewodę wyniesie 40 000,00 zł.

Informacje szczegółowe można uzyskać osobiście w siedzibie OPS w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub telefonicznie: 61/2851535.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Program 'Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wójt Gminy Krzykosy Zarządzeniem Nr 213/2022 z dnia 2 marca 2022r. udzielił upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowań w zakresie Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz udzielił pełnomocnictwa do dysponowania środkami pozabudżetowymi w ramach ww. Programu.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację ww. Programu wynosi 48.960,00 zł.

Zgłoszenia do ww. Programu są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach ul. Główna 37, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Warunkiem przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 jest złożenie:

 • karty zgłoszeniowej;
 • karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM;
 • klauzula informacyjna;

 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 61/28-515-35.

Pobierz:

 

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku ze zbliżającym się „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada na 2127 lutego 2022 roku informujemy Państwa, że w niżej podanych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im uprawnieniach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. przy ul. Sportowej 9c, tel. 693-022-366

 • 21 25 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS +  policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie przy ul. Centralnej 8, tel. 609-453-772

 • 21, 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka),


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Jesionowej 2a, tel. 500-581-969

 • 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Punkt Interwencji Kryzysowej w Boguszynie przy ul. Śremskiej 30, tel. 61-287-57-07

 • 24 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OIK).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głownej 37, tel. 61-285-15-35

 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Łąkowej 2, tel. 47-77-33-340

 • 22 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS w Krzykosach + policjant).


Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej 22

 • 21 27 lutego 2022 r. – kontakt całodobowy – nr tel. 47-77-33-211, 47-77-33-213,
 • 26, 27 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (policjant), nr tel. 609-802-866.

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że wnioski
dotyczące zakresu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
(w szczególności inwentarskich)

należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

do dnia 28.02.2022r., do godz. 16.00

 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane
w związku z zakończeniem prac komisji do spraw szacowania strat.

 

WÓJT GMINY

        (-) Andrzej Janicki

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Krzykosy, ul. Główna 37.

Czynny: w poniedziałek od 8.00-16.00; od wtorku do piątku od 7.00-15.00.

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach przystąpiło do złożenia wniosku o przekazanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Warunkiem przyznania pomocy w powyższej formie jest:

 1. spełnienie co najmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

(m.in. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności)

 

 1. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi netto:
 • 1707,20 zł dla osoby samotnej gospodarującej;
 • 1320,00 zł na osobę w rodzinie;

oraz

 1. otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
  do dnia 10 marca 2022r.

(kontakt tel. 61-28-515-35 i/lub w siedzibie OPS pod adresem: Krzykosy, ul. Główna 37)