Ubezpieczenie zdrowotne (90 dni)

image_pdfimage_print

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby inne niż ubezpieczone:

  • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • i posiadające obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, określone w ustawie o cudzoziemcach (tj. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d);
  • i spełniające kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej (tj. art. 8);
  • i co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w 12 ww. ustawy.

 Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji administracyjnej, przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

  • dzień złożenia wniosku,
  • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia

– chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty innym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego
w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej. Celem wywiadu jest ustalenie, czy osoba wnioskująca spełnia m.in. kryterium dochodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej oraz czy nie występują dysproporcje między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby.

Jeżeli istnieje konieczność dalszego leczenia dłuższego niż 90 dni może zostać wydana kolejna decyzja.

Reset czcionki
Zmień kolory