Wielkopolska Karta Rodziny

image_pdfimage_print

Wielkopolska Karta Rodziny (WKR) – program został przyjęty Uchwałą nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca w 2019 r., w myśl art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 Wielkopolska Karta Rodziny (WKR) jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

 Osoby uprawnione do posiadania WKR – prawo do posiadania WKR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek. Członkami rodziny wielodzietnej są:

  • rodzic (rodzice) przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  • małżonka rodzica;
  • dziecko przez które rozumie się także dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinna pieczą zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
  • prawo do WKR przysługuje odpowiednio dziecku:
  • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko  uczy się w szkole;
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Należy pamiętać, że prawo do posiadania WKR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Reset czcionki
Zmień kolory