image_pdfimage_print
Wszystkie wpisy, których autorem jest Kamil Sobieraj

Informacja

W dniu 15 kwietnia 2022r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku ze zbliżającym się „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada na 2127 lutego 2022 roku informujemy Państwa, że w niżej podanych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im uprawnieniach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. przy ul. Sportowej 9c, tel. 693-022-366

 • 21 25 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS +  policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie przy ul. Centralnej 8, tel. 609-453-772

 • 21, 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka),


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Jesionowej 2a, tel. 500-581-969

 • 23 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS + policjant),
 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Punkt Interwencji Kryzysowej w Boguszynie przy ul. Śremskiej 30, tel. 61-287-57-07

 • 24 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OIK).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głownej 37, tel. 61-285-15-35

 • 21 25 lutego 2022 r. 7:00 15:00 (pracownik OPS w godzinach urzędowania ośrodka).


Posterunek Policji w Nowym Mieście nad Wartą przy ul. Łąkowej 2, tel. 47-77-33-340

 • 22 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (pracownik OPS w Krzykosach + policjant).


Komenda Powiatowa Policji w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej 22

 • 21 27 lutego 2022 r. – kontakt całodobowy – nr tel. 47-77-33-211, 47-77-33-213,
 • 26, 27 lutego 2022 r. w godz. 15:00 18:00 (policjant), nr tel. 609-802-866.

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że wnioski
dotyczące zakresu szkód w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
(w szczególności inwentarskich)

należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

do dnia 28.02.2022r., do godz. 16.00

 

Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane
w związku z zakończeniem prac komisji do spraw szacowania strat.

 

WÓJT GMINY

        (-) Andrzej Janicki

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej – Krzykosy, ul. Główna 37.

Czynny: w poniedziałek od 8.00-16.00; od wtorku do piątku od 7.00-15.00.

Pomoc żywnościowa

Po raz kolejny Stowarzyszenie „Najlepiej Razem” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach przystąpiło do złożenia wniosku o przekazanie pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

Warunkiem przyznania pomocy w powyższej formie jest:

 1. spełnienie co najmniej jednej przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej

(m.in. sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności)

 

 1. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi netto:
 • 1707,20 zł dla osoby samotnej gospodarującej;
 • 1320,00 zł na osobę w rodzinie;

oraz

 1. otrzymanie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
  do dnia 10 marca 2022r.

(kontakt tel. 61-28-515-35 i/lub w siedzibie OPS pod adresem: Krzykosy, ul. Główna 37)

 

Informacja dotycząca trwałości projektu

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

 1. w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez: 1)   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
– zajęcia logopedyczne,
– realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
– szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
– pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
– rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

– lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

 1. w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– indywidualne wsparcie psychologiczne,

– mediacje rodzinne,

– poradnictwo prawne,

– asystent rodziny,

– usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

– specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– grupa samopomocy,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).

4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.

5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

– warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
– indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.

 

7 Stycznia 2022

W dniu 7 stycznia 2022r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Informacja

W dniach 24 grudnia 2021r. (Wigilia Bożego Narodzenia) i 31 grudnia 2021r. (Sylwester)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

oraz
Urząd Gminy w Krzykosach

będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Życzenia

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
spokoju, radości, nadziei oraz pomyślności
w każdym dniu Nowego 2022 roku

życzą
Kierownik i Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

WNIOSKI o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie tut. OPS w Krzykosach

TERMIN do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Termin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://ops.krzykosy.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne/

 

Pomoc żywnościowa w ramach POPŻ – Podprogram 2020 na terenie Gminy Krzykosy.

W dniu 25 sierpnia 2021r., Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krzykosy „Najlepiej Razem” po raz kolejny we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzykosach przekazało paczki żywnościowe mieszkańcom z terenu Gminy Krzykosy w ramach POPŻ – Podprogramu 2020.

W ramach ww. Podprogramu do tej pory wsparciem objęto 386 osób (ze 130 rodzin), przekazując łącznie 19111,28 kg żywności.

Ograniczenia w obsłudze klientów w OPS

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, przypominamy o obowiązujących zasadach obsługi klientów.

Jeżeli konieczna jest wizyta osobista w Ośrodku, to prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu bezpośrednio z pracownikami pod numerem ogólnym 61 28 515 35.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą mailową (opskrzykosy@interia.pl), telefonicznie (61 28 515 35) oraz do korzystania z profilu zaufanego ePUAP.