Asystent Rodziny

image_pdfimage_print

Asystent Rodziny wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności pomoc w poprawie sytuacji bytowej oraz w uzyskaniu samodzielności materialnej; współpraca z innymi podmiotami (m. in. z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą), czy czynności interwencyjne, czyli podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

Współpraca z Asystentem Rodziny odbywa się za zgodą rodziny i przy aktywnym jej udziale, lecz w niektórych przypadkach przez zobowiązanie Sądu Rodzinnego na mocy postanowienia. Intensywna praca Asystenta Rodziny z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza domem rodzinnym: w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Uczestniczy On wówczas we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Rodzina może skorzystać ze wsparcia Asystenta Rodziny niezależnie od posiadanego dochodu i Jego pomoc jest bezpłatna. Decyzję o przydziale Asystenta Rodziny do danej rodziny podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach na podstawie wniosku pracownika socjalnego i jego analizy sytuacji danej rodziny. Pierwszy kontakt Asystenta Rodziny z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego.

Reset czcionki
Zmień kolory