image_pdfimage_print
Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Kwaśniewska

akwasniewska.opskrzykosy@onet.pl

PIĘKNY JUBILEUSZ – 90 LAT

Mieszkanka Solca, Pani Marianna Słomczynska, dnia 25 marca 2023r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 27 marca br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską i Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty. Pani Marianna, wychowała wspólnie z mężem 3 córki, ma 9 wnuków, 17 prawnuków i 1 praprawnuka.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Posiłek w szkole i w domu – realizacja w 2023r.

Gmina Krzykosy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach informuje, że w roku 2023 zajmuje się realizacją zadania własnego o charakterze obowiązkowym (w myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej) w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla dzieci, uczniów oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w ramach modułu 1 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży) oraz modułu 2 (przeznaczony dla osób dorosłych) wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i modułu 2 w 2023 r. wyniesie ogółem: 87 500,00 zł przy czym udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie 17 500,00 zł. + kwota dotacji celowej przyznanej Gminie przez Wojewodę.

Informacje szczegółowe można uzyskać osobiście w siedzibie OPS w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub telefonicznie: 61/2851535.

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Komunikat Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

W związku z przystąpieniem po raz pierwszy do realizacji rządowego programu pt. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zaprasza do współpracy osoby chętne do pełnienia funkcji osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, pedagog, psycholog

lub

 • posiadające co najmniej sześciomiesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

 • wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia jeden z ww. warunków

Osoby chętne do współpracy proszę o kontakt (osobisty/telefoniczny) w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. Numer tel. 61/28-515-35.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

POSIŁEK W SZKOLE – zmiana kryterium dochodowego

Rodzice chcący uzyskać dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o składanie wniosków
(z pełną dokumentacją potwierdzającą dochód rodziny)
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Kryterium przyznania pomocy
w formie opłacenia 1 posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu
wynosi 1.200,00 zł netto na osobę w rodzinie
(świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu).

 

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Piękny Jubileusz – 95 lat

Mieszkaniec Solca, Pan Erazm Ginter, dnia 1 marca 2023r. obchodził piękny jubileusz 95-tych urodzin. Z tej okazji w tym dniu do Jubilata udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską, a także Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W związku ze zbliżającym się „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, który przypada na 20–26 lutego 2023 roku informujemy Państwa, że w niżej podanych dniach osoby zainteresowane będą mogły uzyskać szczegółowe informacje o przysługujących im uprawnieniach:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głównej 37, tel. 61/28-515-35

 • 23 lutego 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00 (pracownik OPS + policjant);
 • 20 – 26 lutego 2023 r. w godzinach urzędowania OPS (pracownik OPS).

Piękny Jubileusz – 90 lat

Mieszkanka Murzynowca Leśnego, Pani Kazimiera Kucharczyk, dnia 24 stycznia 2023r. obchodziła piękny jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji w dniu 26 stycznia br. do Jubilatki udał się Wójt Gminy Krzykosy – Pan Andrzej Janicki wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach – Panią Anną Kwaśniewską i Panią Anną Jędraszak składając najserdeczniejsze życzenia oraz wręczając, upominek i kwiaty.

W dniach 23 i 30 grudnia 2022 roku (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach 
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz.12.00.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

NABÓR WNIOSKÓW „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

WNIOSKI o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie tut. OPS w Krzykosach

TERMIN do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
  w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Termin, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://ops.krzykosy.pl/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole i/lub przedszkolu

INFORMACJA

Rodzice chcący uzyskać dofinansowanie dożywiania dziecka w szkole lub przedszkolu
w roku szkolnym 2022/2023
proszeni są o składanie wniosków
(z pełną dokumentacją potwierdzającą dochód rodziny)

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Kryterium przyznania pomocy w formie
opłacenia 1 posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu
wynosi 900,00 zł netto na osobę w rodzinie
(świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodu)

INFORMACJA

W dniu 2 maja 2022 roku (poniedziałek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
i Urząd Gminy w Krzykosach
będą nieczynne.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

/-/ mgr Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach