image_pdfimage_print

Informacja dotycząca trwałości projektu

image_pdfimage_print

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

  1. w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez: 1)   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
– zajęcia logopedyczne,
– realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
– szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
– pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
– rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

– lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

  1. w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– indywidualne wsparcie psychologiczne,

– mediacje rodzinne,

– poradnictwo prawne,

– asystent rodziny,

– usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

– specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– grupa samopomocy,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).

4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.

5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

– warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
– indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

image_pdfimage_print

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wójt Gminy Krzykosy w dniu 11 stycznia br. podpisał oświadczenie o przyjęciu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W ramach realizacji ww. Programu planuje się udzielenie wsparcia w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Celem udzielonego wsparcia ma być odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach.

Grupa docelowa – wsparciem zamierza się objąć 5 osób z terenu Gminy Krzykosy (1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności i 4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Planowana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godziny.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Ważne – w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia oraz procedurze wnioskowania pod nr telefonu 61/28-515-35 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka.

7 Stycznia 2022

image_pdfimage_print

W dniu 7 stycznia 2022r. (piątek)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
oraz
Urząd Gminy w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Anna Kwaśniewska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach