1

Informacja dotycząca trwałości projektu

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Nr RPWP.07.02.01-30-0022/15

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  i ich jednostki organizacyjne.

W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w dniu 30.09.2018 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej wraz z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach,  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dominowie, Stowarzyszeniem Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej, deklaruje instytucjonalną gotowość do kontynuacji przez okres 24 miesięcy, następujących usług:

  1. w zakresie wspierania pieczy zastępczej przez: 1)   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,
– zajęcia logopedyczne,
– realizacja zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– szkolenie rodzin zastępczych i przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze (w formie grupowej i indywidualnej),
– szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
– w ramach wsparcia rodziny zastępczej zawodowej z funkcją pogotowia rodzinnego została zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa,
– pogłębiona diagnoza w tym pod kątem Zespołu FAS,
– rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością umieszczonych w rodzinach zastępczych,
– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna,

2)            2)  Stowarzyszenie Pomocy „SOS” w Środzie Wielkopolskiej:

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u wychowanków Publicznej Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej,

– lokalne spotkania z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

  1. w zakresie wspierania rodzin w gminach przez:

1)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej:

– specjalistyczne poradnictwo dla rodziców w formie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– indywidualne wsparcie psychologiczne,

– mediacje rodzinne,

– poradnictwo prawne,

– asystent rodziny,

– usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci.

2)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą:

Usługi świadczone w ramach Placówki Wsparcia Dziennego dla 20 dzieci.

3)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

– specjalistyczne poradnictwo indywidualne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne grupowe (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– grupa samopomocy,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci,

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne (logopedyczne).

4)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie:

– indywidualne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne,

– indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,

– warsztaty edukacyjne (treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich),

– warsztaty dla dzieci podnoszące umiejętności społeczne,

– zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe typu świadomość i ekspresja kulturalna – warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci.

5)         Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie:

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie,

– warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności rodzicielskie z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci,

– warsztaty edukacyjne, w tym treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich,
– indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego instytucji świadczącej usługi.