1

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Krzykosach działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”;
 • Uchwały Nr VII/70/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 • Zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach.

Zgodnie z art. 9b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach sprowadza się do:

 1. realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2025 uchwalonego Uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 listopada 2019 roku;
 2. integrowania i koordynowania działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodniczący powołuje grupy robocze.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań;